Geschiedenis

 

“Covorden is een zeer oud Gesticht, by in- en uytlandse Historyschrijvers
zeer bekent en vermaerd en zulcks van wegen de meenigvuldige Oorlogen, die voor en naer wegen Covorden en omtrent Coevorden zijn voorgevallen”

Zo schreef de bekende Johan Picardt (1600-1670), van 1648 tot 1670 predikant van de Nederduits Hervormde Kerk, in de eerste geschiedschrijvijng over de stad Coevorden.“Covorden”, zo schrijft Picardt verder, “is een poorte van de Landtschap Drenth, een sleutel van Groningen en Omlanden; een deur van Vrieslandt en oock eenigermaten een pas naer Overyssel”.  

De oudste schriftelijke vermelding van “Koevoorde”, de plek waar de boeren vroeger hun koeien door de voorde, een doorwaadbare plek in de rivier dreven, dateert overigens van 1148.

Stadsbrief van 31 december 1407 waaruit blijkt dat Coevorden een stedelijke organisatievorm had, er bestond een bestuur van schepenen.Het stadsrecht had bisschop Frederik van Blankenheim opnieuw uitgevaardigd. Het ging om een bevestiging en uitbreiding van bestaande rechten, waarvan geen schriftelijke bewijsstukken meer voorhanden waren. Deze stukken waren waarschijnlijk tijdens de vele schermutselingen tussen de bisschop en Reinoud IV van Coevorden verloren gegaan.

Coevorden lag strategisch op een zandrug in het uitgestrekte Boertanger Moeras. Reizigers waren gedwongen door de kasteelstad te trekken als ze van Groningen naar Munster of andersom reisden. Dit gegeven maakte Coevorden interessant voor kooplieden en generaals. En met hen kwamen ambachtslieden, wetenschappers en kunstenaars. Coevorden werd een welvarende vestingstad. 

De radiale stratenstructuur en de resten van de stervormige stadsgracht dateren uit de periode eind zestiende, begin zeventiende eeuw. Militair ingenieur Menno van Coehoorn ontwierp de vestingweken, die in de zeventiende eeuw als de sterkste van Europa gold.
 

Ook in de achttiende eeuw bleef de stad een belangrijke centrumfunctie voor de regio behouden. De binnenhaven was tot in de twintigste eeuw een drukke pleisterplaats.

Het huidige Coevorden heeft nog steeds een belangrijke functie in de regio. Sinds de gemeentelijke herindeling vormen Coevorden, Dalen, Oosterhesselen, Sleen en Zweeloo een gemeente en steeg het inwonertal naar 34.000. De totale oppervlakte van de nieuwe gemeente Coevorden is 300 vierkante kilometer.

Coevorden, en Duitse buurman Emlichheim ontwikkelen samen het grensoverschreidend bedrijvenpark ”Europark”. Dit is voor zowel Nederland als Duitsland een uniek project. Het industrieterrein ligt immers aan beide zijden van de grens zodat de grens in dit gebied daadwerkelijk verdwijnt.

In de geschiedenis van Coevorden ligt de kracht van het heden. De oude vestingstad Coevorden ligt, zoals Picardt in 1659 al schreef, op een kruispunt van wegen. Alleen het achterland is groter geworden.  Het is tegenwoordig de poort naar Oost-, Noord- en Zuid Europa.